Facts

Feiten en cijfers

Wij leggen graag onze verantwoording af over ICT vanaf Morgen als organisatie en de successen die wij boeken. Op deze pagina stellen wij de volgende onderwerpen openbaar; de statuten, documenten rondom onze missie en visie en onze jaarcijfers.  

Statuten

In de statuten van ICT vanaf Morgen staan de interne regels beschreven van de BV. Hier vind u onder andere een beschrijving van de missie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur, afspraken rondom het kapitaal en besluitvorming en regels bij een eventuele ontbinding. Vanaf augustus 2022 zijn er ICT vanaf Morgen Holding bv, ICT vanaf Morgen Alkmaar bv en ICT vanaf Morgen Zaandam bv. De statuten zijn onderstaand in te zien. 

Tevens is er de Stichting ICT vanaf Morgen. Deze gaat nieuwe statuten krijgen waarvan bijgaand de conceptversie is in te zien. Er zijn drie nieuwe bestuurders benoemd en de beide huidige bestuurders worden uitgeschreven. De Stichting zal in de ruimste zin van het woord een adviserende rol krijgen richting ICT vanaf Morgen Holding bv met een prioriteitsaandeel in de Holding.

Missie en Visie

De Stichting ICT vanaf Morgen toetst en waarborgt als onafhankelijke partij de doelstellingen van de sociale onderneming ICT vanaf Morgen. In het document Theorie of Change laten we zien hoe wij op verschillende gebieden impact willen maken. Zowel maatschappelijk als individueel. Onze missie en visie worden daar ook genoemd, een uitgebreide uitwerking lees je in het document Missie & Visie. Tevens hebben we onze stakeholders in kaart gebracht met hoe en wanneer we contact met ze hebben.

Jaarcijfers

Ook op het gebied van financiën willen we transparant zijn. Onderstaand onze jaarcijfers vanaf 2019  als ook de begroting tot en met 2023.

Een kleine toelichting op het gevoerde loonbeleid.

Bij winstverdeling wordt minimaal 10% van het resultaat vóór belastingen afgedragen aan Stichting ICT vanaf Morgen. Tevens wordt 50% van het resultaat na belastingen in principe toegevoegd aan de impactreserve van ICT vanaf Morgen Alkmaar en Zaanstad-Waterland BV, waarbij de impactreserve maximaal 40% bedraagt van het balanstotaal.

De resterende winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in contanten dan wel wordt schuldig gebleven afhankelijk van de liquiditeitspositie van ICT vanaf Morgen Alkmaar B.V. en ICT vanaf Morgen Zaanstad-Waterland B.V. Bij de verkoop van ICT vanaf Morgen Alkmaar B.V. en ICT vanaf Morgen Zaanstad-Waterland B.V  wordt uit de opbrengst het saldo van de Impactreserve aangewend voor een goed doel in de lijn van de doelstelling van de vennootschap.

Een toelichting op de geconsolideerde balans en winst & verliesrekening van ICT vanaf Morgen Holding bv. Daarin zijn ook de cijfers van Alkmaar en Zaanstad-Waterland verwerkt.  In oktober 2021 gingen we namelijk van start in Zaandam met onze nieuwe vestiging ICT vanaf Morgen Zaanstad-Waterland.  Dat gaf die drie maanden voornamelijk aanloopkosten, nog weinig opbrengsten. De voorfinanciering is gedaan met sociaal kapitaal, aflossing daarvan vindt plaats door  middel van duurzame plaatsing van kandidaten.