skip to Main Content

Feiten en Cijfers

Feiten en cijfers
ICT vanaf Morgen is een Social Enterprise, bij ons staat maatschappelijke winst voorop: impact first! Net als gewone bedrijven leveren sociale ondernemingen producten of diensten. Maar geld verdienen is geen hoofddoel, het is vooral een middel om de wereld een beetje beter te maken. In ons geval: jongeren kansen geven en duurzaamheid op ICT-gebied.

Wij leggen graag onze verantwoording af over ICT vanaf Morgen als organisatie en de successen die wij geboekt hebben. Op deze pagina laten stellen wij de volgende onderwerpen openbaar: een organogram, de statuten, de gemaakte impact, impactcijfers, beloningsbeleid en onze jaarcijfers te vinden.

Organogram

Er is zowel een Stichting ICT vanaf Morgen en een ICT vanaf Morgen BV. Deze laatste is een social enterprise. In de BV vinden alle bedrijfsactiviteiten plaats. Laurens Overtoom en Ewout Nijland zijn beide bestuurder van de BV. De BV is opgericht op 1 februari 2018. Voor die tijd waren alle activiteiten ondergebracht in de Stichting ICT vanaf Morgen. Deze laatste wordt nu getransformeerd. De Stichting zal zich bezighouden met het uitdragen van het gedachtegoed zoals uitgevoerd in de BV. Deze worden binnenkort vastgelegd in de nieuwe statuten.

Statuten
In de statuten staat onder andere de missie van ICT vanaf Morgen geschreven (art 3.), het bestuur zoals bepaald in (art 17.), en voor eventuele ontbinding van de vennootschap (art 30.) De statuten zijn hier in te zien. Ook zijn er dus nog de statuten van de Stichting. Ondanks dat deze binnenkort aangepast zullen worden plaatsen we hier de originele versie ter inzage.

Impact: plan en rapportages
Als Social Enterprise willen we maximaal resultaat halen als het gaat om onze doelstellingen. Oftewel: zoveel mogelijk impact maken. Vanuit onze missie hebben we twee gebieden waar we impact willen maken: Mens en Duurzaamheid.

Hoe we dat precies doen staat bij Impact Matters. De impact die wij samen met onze partners behalen wordt jaarlijks verantwoord met een impactrapportage.

Stakeholdersanalyse
Hierin staan de volgende onderdelen: stakeholders in kaart, stakeholders dialoog, en een communicatieplan stakeholdersdialoog.

Beloningsbeleid
ICT vanaf Morgen houdt zich intern aan een gematigd beloningsbeleid voor onze werknemers  waardoor we  binnen de Wet normering topinkomens blijven. ICT vanaf Morgen hanteert een factor “ hoogste salaris  t.o.v het laagste salaris op Full Time Equivalent (FTE) basis van: 1:7 ( met een gemiddelde van 4,6)”

ICT vanaf Morgen hanteert in het kader van Normering Topinkomens  een factor van 3x de geldende jaarlijks minimum DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) vergoeding van € 45.000, als maximum salaris.

Winst en Dividend / Reserveren en investeren

De Stichting ICT vanaf Morgen waarborgt de doelstellingen van de totale Sociaal Onderneming en investeert in de toekomstige uitbreidingen en diversificatie van activiteiten. De werkmaatschappij moeten een gezond bedrijfsvoering kunnen uitvoeren, waarbij de lopende en toekomstige ontwikkelingen kunnen worden uitgevoerd. Het financiële beleid van ICT vanaf Morgen is er op gericht om de werkmaatschappij de eerste 3 jaren alle jaarlijkse resultaten binnen de organisatie te houden met de volgende verdeelsleutel: 50% van het resultaat gaat naar de Stichting om de maatschappelijke impact te vergroten (= investeren in Impact) en 50% blijft in de werkmaatschappij voor de winstuitkering aan medewerkers, reservering en (her)investeringen. Winstutkeringen komen alleen toe aan personeel met een vast arbeidscontract bij ICT vanaf Morgen.

De Stichting betaalt de kosten voor het bestuur van Stichting en de Holding om de belangen van beiden te waarborgen. Het dividend wordt jaarlijks door het bestuur van de Stichting vastgesteld en kan niet meer bedragen dan 50% van de jaar resultaat dat de Stichting ontvangt in het betreffende boekjaar. Ook hier geldt dat dit pas vanaf 2023 ingaat.

Tevens wordt er een management fee uitgekeerd aan de twee initiatief nemers van 10% over het resultaat van de onderneming over het boekjaar “2 jaar geleden”, voor een periode van 3 jaar in de toekomst (start in 2020, eindigend 2023)

Jaarcijfers & Toelichting
Vanaf de fysieke  start in 2016 waren de bedrijfsactiviteiten ondergebracht in de Stichting ICT vanaf Morgen. Dus u vind hier de jaarcijfers van 2017 en 2018. Vanaf 1-2-2018 besloten we de bedrijfsactiviteiten onder te brengen in ICT vanaf Morgen BV. De cijfers van 2018 zijn hier ter inzage. Binnenkort zijn van beide de voorlopige cijfers 2019 bekend en zullen ter inzage geplaatst gaan worden op de website.

Een kleine toelichting: de beide aandeelhouders hebben tot 2019 geen declaratie voor hun werkzaamheden genoten. In 2019 hebben beide een minimale declaratie van € 1.000 per maand betaald gekregen. Ze hebben daarmee mogelijk gemaakt de groei van ICT vanaf Morgen uit eigen middelen te financieren. Alleen de aanschaf van de vrachtauto is gefinancierd met een lening van € 10.000 die in 4 jaar afbetaald wordt.

Feiten en Cijfers

Feiten en cijfers
ICT vanaf Morgen is een Social Enterprise, bij ons staat maatschappelijke winst voorop: impact first! Net als gewone bedrijven leveren sociale ondernemingen producten of diensten. Maar geld verdienen is geen hoofddoel, het is vooral een middel om de wereld een beetje beter te maken. En zo denkt ICT vanaf Morgen er ook over.

Wij leggen graag onze verantwoording af over ICT vanaf Morgen als organisatie en de successen die wij geboekt hebben. Op deze pagina laten stellen wij de volgende onderwerpen openbaar: een organogram, de statuten, de gemaakte impact, impactcijfers, beloningsbeleid en onze jaarcijfers te vinden.

Datawiping
Op zorgvuldige wijze worden al uw gegevens die op de harde schijven (of back-up tapes) van uw aangeleverde ICT-apparatuur verwijderd of vernietigd om misbruik door derden te voorkomen. Met onze datawiping of vernietiging service neemt u hiermee uw verantwoordelijkheid conform de Europese privacywetgeving AVG.

Organogram

Er is zowel een Stichting ICT vanaf Morgen en een ICT vanaf Morgen BV. Deze laatste is een social enterprise. In de BV vinden alle bedrijfsactiviteiten plaats. Laurens Overtoom en Ewout Nijland zijn beide bestuurder van de BV. De BV is opgericht op 1 februari 2018. Voor die tijd waren alle activiteiten ondergebracht in de Stichting ICT vanaf Morgen. Deze laatste wordt nu getransformeerd. De Stichting zal zich bezighouden met het uitdragen van het gedachtegoed zoals uitgevoerd in de BV. Deze worden binnenkort vastgelegd in de nieuwe statuten.

Statuten
In de statuten staat onder andere de missie van ICT vanaf Morgen geschreven (art 3.), het bestuur zoals bepaald in (art 17.), en voor eventuele ontbinding van de vennootschap (art 30.) De statuten zijn hier in te zien. Ook zijn er dus nog de statuten van de Stichting. Ondanks dat deze binnenkort aangepast zullen worden plaatsen we hier de originele versie ter inzage.

Impact: plan en rapportages
Als Social Enterprise willen we maximaal resultaat halen als het gaat om onze doelstellingen. Oftewel: zoveel mogelijk impact maken. Vanuit onze missie hebben we twee gebieden waar we impact willen maken: Mens en Duurzaamheid.

Hoe we dat precies doen staat bij Impact Matters. De impact die wij samen met onze partners behalen wordt jaarlijks verantwoord met een impactrapportage.

Stakeholdersanalyse
Hierin staan de volgende onderdelen: stakeholders in kaart, stakeholders dialoog, en een communicatieplan stakeholdersdialoog.

Beloningsbeleid
ICT vanaf Morgen houdt zich aan een gematigd beloningsbeleid waardoor we veruit binnen de Wet normering topinkomens blijven. Daarbij is de verhouding in top – bottom betreft het salaris een verhouding met een factor 3,46.

Jaarcijfers & Toelichting
Vanaf de fysieke  start in 2016 waren de bedrijfsactiviteiten ondergebracht in de Stichting ICT vanaf Morgen. Dus u vind hier de jaarcijfers van 2017 en 2018. Vanaf 1-2-2018 besloten we de bedrijfsactiviteiten onder te brengen in ICT vanaf Morgen BV. De cijfers van 2018 zijn hier ter inzage. Binnenkort zijn van beide de voorlopige cijfers 2019 bekend en zullen ter inzage geplaatst gaan worden op de website.

Een kleine toelichting: de beide aandeelhouders hebben tot 2019 geen declaratie voor hun werkzaamheden genoten. In 2019 hebben beide een minimale declaratie van € 1.000 per maand betaald gekregen. Ze hebben daarmee mogelijk gemaakt de groei van ICT vanaf Morgen uit eigen middelen te financieren. Alleen de aanschaf van de vrachtauto is gefinancierd met een lening van € 10.000 die in 4 jaar afbetaald wordt.

Feiten en Cijfers

Back To Top